ÁSZF 2020-05-06T07:19:33+00:00

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a WidgetsLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Május 1. utca 4; cégjegyzékszám: 13-09-168942; adószám: 24866110-2-13), mint a kijelzovedelem.hu webáruház üzemeltetője, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a kijelzovedelem.hu webáruházon keresztül vásárlást lebonyolító vevők (a továbbiakban: Vevő) és az oldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza.

1.2. A Vevő rendelésének leadásával, illetőleg az oldalra történő regisztrációjával, mint ráutaló magatartással a szerződés a Felek között létrejön a jelen ÁSZF alapján. Felek között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra, az a kijelzovedelem.hu/Aszf.pdf oldalon keresztül tekinthető meg és tölthető le. Egyébiránt Vevő / Felhasználó a rendelése véglegesítésével, illetőleg regisztrációja megerősítésével az ÁSZF-ben foglaltakat minden további jognyilatkozat megtétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el. Erre tekintettel Szolgáltató felhívja a Vevő / Felhasználó figyelmét, hogy a későbbi problémák elkerülése végett az elfogadás előtt figyelmesen olvassa el a Használati feltételeket, illetőleg amennyiben kérdései, fenntartásai vannak, úgy azokat a Használati feltételek elfogadása előtt tisztázza az Ügyfélszolgálattal (az ügyfélszolgálat elérhetősége a 9. pontban került rögzítésre).

1.3. A jelen ÁSZF 2017.01.24. napjától hatályos és határozatlan időre szól.

1.4. Az ÁSZF nyelve: magyar.

 1. Szerződő felek

2.1. Szolgáltatói adatok:

2.1.1. Cégnév: WidgetsLine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: WidgetsLine Kft.
Székhelye: 2225 Üllő, Május 1. utca 4.
Cégjegyzékszáma: 13-09-168942
Adószáma: 24866110-2-13
Képviseli: Balog Péter, Ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-81455/2014
E-mail cím: hello@kijelzovedelem.hu
Telefonszám: +36 29 753 756

2.1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: EZIT Kft.
Székhelye: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Cégjegyzékszáma: 01-09-968191
Adószáma: 23493474-2-41
E-mail cím: info@ezit.hu
Telefonszám: +36 1 700 40 30

2.2. Vevő:

Az a fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő személy, aki a kijelzovedelem.hu weboldalon keresztül vásárlást bonyolít le, így különösen, de nem kizárólagosam megrendelést eszközöl, szállítási szolgáltatást vesz igénybe.

2.3./ Felek

A jelen ÁSZF alkalmazása során Felek alatt a Szolgáltató és a Vevő / Felhasználó értendő.

3./ Értelmező rendelkezések

ÁSZF: általános szerződési feltételek.

Békéltető testületi eljárás: olyan eljárás, amelynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. Békéltető testületi eljárás lefolytatásának időtartama: az eljárás a megindulását követő hatvan napon belül befejeződik. Indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Békéltető testület illetékessége (melyik békéltető testületnél kell megindítania az eljárást a fogyasztónak): az eljárásra az a békéltető testület illetékes, amelynek területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található. Ha ez külföldön van, az illetékességet a panasszal érintett gazdálkodó szervezet vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó a kérelmet a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes testületnél is benyújthatja.

Cache tárolás: az átmeneti információtároló elemeket jelenti, melyek célja az információ-hozzáférés gyorsítása. A gyorsítás egyszerűen azon alapul, hogy a gyorsítótár gyorsabb tárolóelem, mint a hozzá kapcsolt, gyorsítandó működésű elemek, így, ha ezen területek tartalma korábban már bekerült a gyorsítótárba (mert már valaki/valami hivatkozott rá korábban), az ilyen adatokat nem a lassú működésű területről, hanem a gyors cache tárolóból lehet előhívni.

Cookie (süti): egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Elállási jog: a távollevők között (pl. interneten) megkötött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a fogyasztónak minősölő Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt Vevőnek nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. Termék megrendelése esetén a termék átvételétől, számítandó az elállási határidő. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Egyébiránt Vevő a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül élhet az elállási jogával.

Frame technika: A keretes – frame-es – szerkezet lényege, hogy az oldal nem egy HTML fájlból áll, hanem egyrészt egy ún. FRAMESET oldalból, amely meghatározza, hogy az oldal milyen keretekre van felosztva, illetve, hogy ezekben a keretekben melyik HTML fájlok kerülnek megjelenítésre, másrészt magukból a kertetekben megjelenítendő HTML fájlokból. A keretes szerkezet előnye, hogy használata során az oldal készítője meghatározhatja, hogy pl. a menükeretben való kattintáskor a tartalom a fő keretbe töltődjön be. Így a menükeret tartalmának nem kell újra betöltődnie.

Felhasználó:   az a fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő személy, aki a kijelzovedelem.hu weboldalon böngészik, regisztrál.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hibás teljesítés: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítési vélelem: Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Hiperlink: más néven hiperhivatkozás egy ugrópont, kapocs, a hiperszöveges és a hipermediális rendszerek elemeit, objektumait összekötő eszköz.

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Jótállás: A köznyelvben garancia. Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállás esetén a vélelem tehát a teljesítés hibája mellett szól, azaz a bizonyítási teher megfordul, és a kötelezettnek kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha a jótállási időn belül a szolgáltatás hibája jelentkezik, a jogosultnak nem kell bizonyítania, hogy a hiba oka a szolgáltatásban a teljesítéskor már benne volt, hanem a vélelem a hibás teljesítés mellett szól. A kötelezett a jótállás időtartama alatt – a jognyilatkozatban vagy a jogszabályban foglalt feltételek szerint – a hibás teljesítésért, mint szerződésszegésért köteles helytállni.

Kellékszavatosság: Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; VAGY
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Egyébiránt szavatosság esetén a hibátlan teljesítés a vélelem: azaz a jogosultnak kell bebizonyítani, hogy a teljesítéskor a szolgáltatás hibás volt. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: kijelzovedelem.hu weboldalon eladásra kínált termékek összessége. Szolgáltató a termékek változtatási jogát fenntartja.

Termékszavatosság: Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; VAGY
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Vállalkozás:    a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő: az a fogyasztónak vagy vállalkozásnak minősülő személy, aki a kijelzovedelem.hu weboldalon keresztül vásárlást bonyolít le. A Vevő egyben Felhasználónak is minősül.

 1. Az ÁSZF módosításának szabályai

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a hatályba lépésüket megelőzően legalább 15 nappal köteles az 1.2./ pontban megjelölt weboldalon közzétenni.

 1. Használatra vonatkozó engedélyek és korlátozások

5.1. Engedélyek:

Szolgáltató bárki számára engedélyezi, hogy Webáruházának tartalmát megtekinthesse. Létrehozhat és a weben elhelyezhet a Szolgáltató Webáruházára mutató hiperlinket, a hiperlink felirataként a nevet külön engedély nélkül használhatja. Mindazonáltal Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a fenti engedélyeket egyes esetekben indoklás nélkül visszavonja, vagy korlátozza.

5.2. Korlátozások:

A Szolgáltató Webáruházán található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató nem engedélyezi a tartalom elmentését (kivéve átmeneti un. cache tárolóba), módosítását, elemzését, egészének, vagy egyes elemeinek felhasználását. Nem engedélyezi terméklistájának, árainak manuális, vagy programozott kigyűjtését, felhasználását. Nem engedélyezi a Webáruház, vagy annak részeinek beágyazását weboldalba, például un. frame technika használatával. Az Internet használók szándékos félrevezetésére és a védjegyekkel való rosszindulatú visszaélésre irányuló szándéknak tekinti és ezért nem engedélyezi a Szolgáltató védjegyoltalom alatt álló neveinek weboldalba való beillesztését rejtett formában, például un. meta tag-ben.

5.3. A Felhasználókra vonatkozó rendelkezések:

A Szolgáltató webáruházának használata során Felhasználó felelős a regisztráció során általa választott felhasználónév és jelszó bizalmas kezeléséért, felelős a számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért, továbbá elfogadja, hogy felelős minden olyan tevékenységért, amely a felhasználónevének és jelszavának használatával a Szolgáltató webáruházában bekövetkezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül felhasználót töröljön, vagy használatát felfüggessze, különösen, de nem kizárólagosan, ha a regisztráció során megadott adatok valódiságához kétség fér és / vagy azok értelmezhetetlenek, és / vagy amennyiben a jelen használati feltételek megsértése vélelmezhető.

 1. Termék információk

6.1. Az ajánlott áruk eladása a készlet erejéig történik. A Szolgáltató a legnagyobb elvárható gondossággal jár el a termékinformációk megadása során, ugyanakkor nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy minden termékinformáció aktuális, pontos, hiba és hiánymentes. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékre vonatkozó információk megváltoztatására. Mindazonáltal Szolgáltató felhívja a Vevő / Felhasználó figyelmét, hogy a termékekkel kapcsolatos kérdések esetén forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

6.2. Szolgáltató rögzíti, hogy meghibásodott termék esetén a garancialevélben található szervizek bármelyikében személyesen, vagy telefonon tájékoztatják Vevőt a teendőkről, illetve Vevő a Szolgáltató elérhetőségei valamelyikén is tájékoztatást kaphat.

 1. Árakkal és fizetéssel kapcsolatos információk

7.1. A Szolgáltató Webáruházában a termékek és szolgáltatások feltüntetett ára bruttóban értendő, tartalmazza az ÁFA-t. Ugyanakkor a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét (a szállítási költségekről a weboldalon az Információknál a Szállítási információk menüpont alatt tájékozódhat: http://kijelzovedelem.hu/szallitas).

A Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árak a megrendelés során kerülnek véglegesítésre. A kosárba helyezés még nem jelent megrendelést, amennyiben Vevő korábban kosarába helyezett egy terméket, amelynek ára időközben megváltozott, lehetősége van azt kosarából törölni, vagy a megváltozott áron megrendelni.

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

7.2. Fizetési módok:

Szolgáltató a Vevőnek leginkább megfelelő fizetési mód választását is biztosítja. Így Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Készpénzben a csomag kézhezvételekor;
 • Készpénzben személyes átvételkor Szolgáltató irodájában a 2225 Üllő, Faiskola utca 6. szám alatti címen
 • Átutalással előre;

Mindazonáltal Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés összegének nagyságától függően egyes fizetési módok alkalmazását korlátozza.

7.2.1. A termékek esetleges szállítási és csomagolási költségét Szolgáltató a megrendelés során feltünteti.

7.2.3. Vevő a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor köteles megbizonyosodni arról, hogy az adatok helyesen kerültek feltüntetésre, illetőleg a kosarában a ténylegesen megvásárolni kívánt termékek kerültek elhelyezésre, a ténylegesen megrendelni kívánt darabszámban.

7.2.4. Vevő a számla összegét az alábbi számlaszámra történő befizetéssel tudja kiegyenlíteni:

WidgetsLine Kft.
CIB Bank
10701276-68433091-51100005

7.2.5. Szolgáltató a termék kiszállítását csak és kizárólag akkor indítja meg, amikor a rendelés ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

 1. Rendeléssel kapcsolatos információk

8.1. A rendelés menete:

8.1.1. Vevő a bevásárlókosár szimbólumra történő kattintással tudja a kosárba helyezni a kiválasztott terméket / termékeket, illetőleg a kosárra kattintva a bevásárlókosár ikon segítségével tekintheti meg rendelését és állíthatja be az egyes termékek kívánt mennyiségét. Vevőnek lehetősége van továbbá kupon, utalvány beváltására, illetve a szállítási díj előzetes kalkulációjára is.

Amennyiben Vevő a kosarába helyezett termékeken módosítani kíván, úgy az arra alkalmas ikonok segítségével ezt megteheti, illetve a termékeket böngészve további termékeket adhat vásárlásához.

Ha Vevő a terméket beleteszi a kosarába, az nem jelenti azt, hogy ezt a terméket rezerválja vagy hogy a termék a rendelkezésére áll. A termék tehát a kosárba helyezéssel továbbra is elérhető más Vevő számára is, így előfordulhat, hogy a termék elfogy, mielőtt még Vevő befejezte volna a vásárlást, annak ellenére, hogy rendelkezésre állt, amikor beletette a kosarába.

Vevő a rendelés befejezése esetén a pénztár gomb segítségével tud tovább lépni. Ekkor lehetősége nyílik belépni, vagy pedig új felhasználói fiókot létrehozni, vagy rendelését regisztráció nélkül leadni.

Vevő az ezután következő űrlapok segítségével adhatja meg számlázási, illetve szállítási adatait, majd véglegesítheti rendelését, amelyről email-ben értesítést kap. Szolgáltató tehát Biztosítja Vevő számára, hogy a szállítási címtől eltérő számlázási címet is megadhasson (a számlát minden esetben a megrendelt termékkel együtt a szállítási címre kézbesítve).

8.1.2. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadására, amennyiben azonban az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

8.1.3.  A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.1.4. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

8.1.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8.1.6. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-2, de maximum 3 munkanap, de amennyiben a teljesítés ennél több időt venne igénybe, úgy Szolgáltató haladéktalanul, e-mail útján értesíti Vevőt.  Mindazonáltal Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

8.1.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

8.1.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését indoklás nélkül felfüggessze, vagy a megrendelést törölje. A megrendelése visszavonását Vevő Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kezdeményezheti. A Szolgáltató csak Magyarország területére postázza megrendelését. Egyéb esetben Vevő Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül intézheti Európa bármely országába irányuló megrendeléseit.

8.1.9. Egyébiránt Szolgáltató Vevőt a rendelés folyamatairól (beérkezett / folyamatban / számlázva / termékbeérkezésre vár / futárnak átadva / befejezett) e-mail útján értesíti. Ugyanakkor a rendelés állapotát Felhasználó a weboldalon, a felhasználói fiókjába belépve is nyomon követheti.

8.2. Szállítás:

A megrendelt termék kiszállítását a Szolgáltató partnerei a trans o flex Kft. (TOF) és a Magyar Posta Zrt. (MPL) végzik. Mindazonáltal Szolgáltató munkatársai minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a termék adatlapján feltüntetett szállítási határidőket megtartsák. Több termék rendelése esetén ugyanakkor a hosszabb szállítási határidő tekintendő mérvadónak. Kérdés esetén Vevő jogosult az Ügyfélszolgálathoz fordulni.

A szállítási határidő – amennyiben az az ajánlatban külön feltüntetve nem szerepel – 1-3 munkanap. Amennyiben nincs raktáron valamennyi megrendelt termék, Szolgáltató e-mail útján felveszi a Vevővel a kapcsolatot és lehetőséget biztosít rész-szállítmány igénybevételére, amennyiben a hiányzó termék beérkezése 3 munkanapon túl várható.

Ha a megrendelt termék a későbbiekben már nem áll rendelkezésre beszállítói okból adódóan, Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 3 napon belül.

8.3. A visszatérítéssel kapcsolatos rendelkezések

8.3.1. Amennyiben Vevő a terméket a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül sértetlenül, bontatlanul visszaküldi, a termék vételárát Szolgáltató visszafizeti Vevő rézére, a szállítás költségei azonban Vevőt terhelik. A Szolgáltatót az általa forgalmazott termékekre a fogyasztók esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében 1 év jótállási idő terheli, fogyasztónak nem minősülő Vevők esetén pedig 6 hónap jótállási időt vállal.

8.3.2. Fogyasztói Elállás esetén Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a terméket megrongálta, illetve abban kárt tett.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű, címzett jognyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címek egyikére:

WidgetsLine Korlátolt Felelősségű Társaság, 2225 Üllő, Faiskola utca 6.

VAGY

hello@kijelzovedelem.hu

Nem illeti meg az elállás joga Fogyasztót különösen, de nem kizárólagosan az alábbi termékek vonatkozásában:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza;
 • olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

8.4. Kifogások megtételével, probléma kezelésével kapcsolatos rendelkezések:

8.4.1. Amennyiben a fogyasztónak minősölő Vevő a problémát Szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendezni nem tudja, úgy jogosult eljárást kezdeményezi a békéltető testületnél A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely tartalmazza:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • a Békéltető Testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

8.4.2. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

8.4.3. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület.
Levelezési címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. / 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu
Online panaszbeküldő: www.panaszrendezes.hu ; www.pestmegyeibekelteto.hu

8.4.4. Mindazonáltal Fogyasztó kifogásait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé is jelezheti (az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.). A Fogyasztó tehát (2017. január 1. napjától) panaszaival elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Fogyasztó elérhetőségeket az alábbi linken találhat: http://jarasinfo.gov.hu/.

Fogyasztó bővebben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján tájékozódhat: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

 1. A kapcsolattartás módja

9.1. Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet, hogy Vevők / Felhasználók kérdései és esetleges problémái ne maradjanak megválaszolatlanul. Az Ügyfélszolgálat törekszik arra, hogy a Vevői / Felhasználói kérdéseket 3 munkanapon belül megválaszolja.

9.2. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 – 16:00 között fogadja Vevők / Felhasználók kérdéseit:

Telefonon: +36 29 753 756

Emailben:hello@kijelzovedelem.hu
Cím: 2225 Üllő, Faiskola utca 6.

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

10.1. Szolgáltató komolyan veszi Vevői / Felhasználói adatainak védelmét. A jelen pont célja, hogy rögzítse a Szolgáltató, mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetőleg Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen pont célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-81455/2014

10.2. Szolgáltató a Vevő / Felhasználó érdekeinek és személyiségi jogainak védelme érdekében különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokra tekintettel alakította ki adatvédelmi és adatkezelési politikáját:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről szóló 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet;

10.3. Az adatkezelő pontos megjelölése:

Adatkezelő neve: WidgetsLine Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2225 Üllő, Május 1. utca 4.
Telefonszáma: +36 29 753 756
Email címe: hello@kijelzovedelem.hu

10.4. A Vevő felelőséggel tartozik az általa megadott személyes adatok helyes és a valóságnak megfelelő adattartalmáért. A téves vagy hiányos vagy nem valós adattartalom miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a Vevő a regisztráció / – regisztráció nélküli vásárlás esetén – a rendelés leadása során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vevővel / Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10.5. A Vevő / Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a WidgetsLine Kft.-nek adja meg és hogy a kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval / – regisztráció nélküli vásárlás esetén – a rendelés leadásával kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Vevő általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet, ha az bármelyik fél szándékában áll. Szolgáltató a Vevő / Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Vevő a regisztrációval / regisztráció nélküli vásárlás esetén az adatok megadásával minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése érdekében megadott személyes adatai Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat adatkezelő a Vevő esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződés lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználja. Egyébiránt Szolgáltató adatkezelésére az Info tv. rendelkezései az irányadók.

10.6. A Vevő tudomásul veszi, hogy adatainak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintettek – az Info törvény 5. § (1) a) pontja szerinti – hozzájárulása.

10.7. Szolgáltató a legnagyobb körültekintéssel jár el a Vevő / Felhasználó adatainak kezelése során és minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz azok adatainak védelme érdekében. Szolgáltató gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Szolgáltató biztosítja a Vevőt / Felhasználót, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra. Adatkezelő lehetőséget biztosít a Vevőnek / Felhasználónak arra, hogy a Vevőről / Felhasználóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.

10.8. A regisztráció és a megrendelés során Vevőnek / Felhasználónak csak a kapcsolattartáshoz és megrendelései teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, melyek a következők:

 • e-mail cím;
 • jelszó;
 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • számlázási név (jogi személy esetén);
 • adószám (jogi személy esetén);
 • telefonszám és fax (opcionális);
 • számlázási és szállítási címek.

10.9. Vevő / Felhasználó személyes adatait bármikor módosíthatja, javíthatja. A Webáruház használata során Szolgáltató kizárólag olyan információkat kezel, amelyek a Vevő kényelmét szolgálják. Például a megrendelés során automatikusan felajánlja Vevőnek a Vevő által legutóbb választott fizetési módot. Vevő adatait „harmadik félnek” az alábbiak kivételével Szolgáltató nem továbbítja. Szolgáltató a megrendelések kiszállítása érdekében a következő adatokat bocsátja szállítási partnere(i) rendelkezésére:

 • szállítási név
 • szállítási cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén),
 • megrendelés száma
 • a csomag tartalma.

10.10. Szolgáltató a Vevő / Felhasználó jelszavát titkosítva tárolja. Továbbá titkosítással védi azokat az oldalakat, ahol Vevő / Felhasználó személyes adatokat kérdez le vagy ad meg. Az online fizetés lebonyolításához a PayPal szolgáltatás vehető igénybe. A Szolgáltató nem jut hozzá a Vevő / Felhasználó pénzügyi adataihoz, a PayPal szolgáltatás üzemeltetői pedig nem jutnak információhoz a megrendelés részleteiről. A Vevő / Felhasználó a Webáruházat bárhonnan (pl. Internet kávézó, nyilvános Internet pont) biztonsággal használhatja, ugyanakkor Szolgáltató felhívja Vevő / Felhasználó figyelmét, hogy az automatikus bejelentkezés lehetőségét csak saját számítógépén használja.

10.11. A Vevő / Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Vevő / Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Vevő / Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Egyébiránt Vevő / Felhasználó a személyes adatai törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton a: 2225 Üllő, Faiskola utca 6. címen (Szolgáltató irodája); VAGY
 • e-mail útján az: hello@kijelzovedelem.hu e-mail címen.

10.12. Cookie-k (sütik) kezelése

10.12.1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10.12.2. A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

10.13. Közösségi oldalak

10.13.1. Kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Youtube stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

10.13.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Youtube stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

10.13.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve ún. „lájkolása”, népszerűsítése.

10.13.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

10.13.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

10.14. Adattovábbítás

10.14.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Mindazonáltal az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

10.14.2. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó partnerek adatai:

Tárhely-szolgáltató:

Cégnév: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: EZIT Kft.
Székhelye: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Cégjegyzékszáma: 01-09-968191
Adószáma: 23493474-2-41
E-mail cím: info@ezit.hu
Telefonszám: +36 1 700 40 30

Csomagszállító partner:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463
Adószáma: 10901232-2-44
Telefon: 06 40 46 46 46
ÁSZF: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Csomagszállító partner:

trans-o-flex Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: trans-o-flex Hungary Kft.
Székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Cégjegyzékszáma: 01-09-980899
Adószáma: 13947109-2-43
Képviseli: Pesztericz Péter, Ügyvezető (önálló cégjegyzésre jogosult)
Telefon: +36 1 8 777 400
Fax.: +36 1 8 777 499
E-mail: ugyfelszolgalat@tofhungary.hu

10.14.3. A fentieken túl a Vevőre / Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10.15. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen Vevő / Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési címe: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszáma: +36 -1-391-1400
Fax száma: +36-1-391-1410
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vevők / Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

11.2. A jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének meghiúsulása, hatályon kívül helyezése, érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egészének érvényességét.

11.3. A Felek jogviszonyában a jelen ÁSZF rendelkezésein túl az irányadó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

11.4. Az ÁSZF nyomtatható verziója: kijelzovedelem.hu/Aszf.pdf

11.4.1. Az “ÁSZF letöltés” linkre történő kattintással a Vevőnek / Felhasználónak lehetősége adódik az ÁSZF nyomtatóbarát verziójának letöltésére, amelyet kinyomtathat vagy lokálisan tárolhat.

Utolsó módosítás dátuma: 2017.01.23